Lap

Laboratory-Tests

เรามีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นของเราเอง ได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการขยายพันธุ์พืชหลากหลายชนิด โดยการควบคุมของผู้เชี่ยวชาญที่จบทางด้านพฤกษาศาสตร์โดยตรง จากมหาวิทยาลัยชั้นนำชองประเทศไทย เพื่อพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ไทยให้ระบือไกลไปทั่วโลก

บริการทำ คำขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Application for Phytosanitary Certificate) และ “ไซเตส” จากกรมวิชาการเกษตร (Department of Agriculture) สาขาเชียงใหม่ ใกล้สนามบิน